Di Cari Mitra Bisnis

Advertisements

Janji Ri reme vula

JANJI RI REME VULA

Naria sambengi ri reme vula

Komi no janji rapakadupa

Nipojanjimi vula nosabi

Tano wei komi jane palaisi

Sisemamo kupekutana

Maipiamo komiu marata

Anempu lara mbatora yaku

Peinta ri vula ri situ yaku

Ri Reme Nuvula

JANJI RI REME VULA

Naria sambengi ri reme vula

Komi no janji rapakadupa

Nipojanjimi vula nosabi

Tano wei komi jane palaisi

Sisemamo kupekutana

Maipiamo komiu marata

Anempu lara mbatora yaku

Peinta ri vula ri situ yaku

Sinanggaroke

SINANGGAROKE

Tinai dei tueiku hi yaku nakavamo

Dako ri pokarajaku hi yaku na’aramo

Toama iyojo tuakaku ledo yaku moriapu

Nadea gaga davamu le nesua riakalaku

Tinai  dei nemo siri neparuru mobilisi

Epe ruru kujaritai yaku dako ri resepsi

Tomai yojo sinanggaroke tumoyaku mupodava

Ane yaku mupotove nakuya nanjili bobayana

Kasusana bereiku dopa nanoto

Nompekiri eva ngana, eva ngana da nadoyo

Tesa Ana Madika

TESA ANA MADIKA

Tesa ana numadika kaili

Nosangaka I randa ntove

Nipali ritana njambali ranga

Pomperapi ntodea rimadikana

Ala masalama nungatana

Na’asira rai randa ntovea

Mbaturusi perapi ntodea

Mba palaisi totua mbapotovena

Damo doana ri tupu Allah Ta’ala

Ala rapakavoe duana

Kuasa tupu Allah Ta’ala nipakatukana bengga bula

Nompakavoe dua iranda ntovea

Haimo hai najadi niposabana

Nambali nantambai kagayana

Nakarebamo ritotuana

Madikata ri ngata kaili

Nitudunamo nipekipokiona

Manjili rapoviaka adana

Moviaka ada salamana

Ane Kutora

ANE KUTORA

Ane ku tora tora lenge ino ante I papa

Nompatuvu yaku sampe nabose

Dana kodipa yaku nasanampu katuvuku

Niekina niubana nisalungguna

Tanda nggatoveana

Ane ku tora tora lenge ino ante I papa

Nompatuvu yaku sampe nabose

Dana kodipa yaku nasanampu katuvuku

Niekina niubana nisalungguna

Tanda nggatoveana

Ane Nggutora

ANE NGGUTORA

Ane nggu tora ruru yaku da Nangana

Nipotove nipotove inempapa

Tapi vei ranga yaku napailumo

Loko-loko, loko-loko naparimo

Ane nggu tora ruru yaku da Nangana

Nipotove nipotove inempapa

Tapi vei ranga yaku napailumo

Loko-loko, loko-loko naparimo

Posisani

POSISANI

E kamai mai puramo

Kita mo ende ende mo

Mo endeka posisani

Ala kita mosisani

E rand ante kabilasa

To tua tua nte ngana

Moende nte damba lara

Ala malindo lara

Moendeka posisani ala kita mosisani

Racobamo nte sanggani pasti maruanggani

E kamai mai puramo

Kita mo ende ende mo

Mo endeka posisani

Ala kita mosisani

E rand ante kabilasa

To tua tua nte ngana

Moende nte damba lara

Ala malindo lara

Moendeka posisani ala kita mosisani

Racobamo nte sanggani pasti maruanggani

Kaili Kana Kutora

KAILI KANA KUTORA

Kaili ngapanggu kana kutora

Kaili nikajadika tesanggu ranga

Nakuya boivei kajadina

Lakoo nosinjani nogaamo

Kapue nggapala nepokiomo oh ranga

Kana kupalaisi laranggu nabolimo

Mau nakavao kupalaisi ia kana kutora

Danaboli ringapanggu tananggu kaili

{Back to}

Nakuya boivei kajadina

Lakoo nosinjani nogaamo

Kapue nggapala nepokiomo oh ranga

Kana kupalaisi laranggu nabolimo

Mau nakavao kupalaisi ia kana kutora

Danaboli ringapanggu tananggu kaili

Tananggu Kaili

TANANGGU KAILI

 

Tananggu Kaili Tananggu Potove

katuvuku sampe nabose

Peari ino nte papa ante salara

Tananggu Kaili Tananggu Potove

Ira nggaluku nonggave-nggave

Balumba no ende ende

« Older entries